【No.272】イッタラ / バード バイ オイバ トイッカ Northern Owl Big White [iittala / Birds by Oiva Toikka]